GF groothandelsfonds

De Stichting Groenten en Fruit Groothandelsfonds (hierna; de Stichting) is een door werkgevers en werknemers opgerichte Stichting, waarvan de activiteiten zijn gestart op 1 januari 1997.

De Stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van:
- GroentenFruit Huis;
- FNV ;
- CNV Vakmensen.nl

Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel, in overeenstemming met de bepalingen in de statuten en het reglement, het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche.

Deze activiteiten kunnen binnen het doel van de Stichting bestaan uit:

  • het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Collectieve Arbeids Overeenkomsten voor het personeel, werkzaam in de groothandel in aardappelen, groenten en fruit en/of andere wettelijke voorschriften op het terrein van arbeidsvoorwaarden;
  • het verrichten en publiceren van onderzoek en activiteiten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de branche;
  • het verrichten van onderzoek en publicatie daarvan naar de gevolgen van door partijen bij het Cao-overleg gemaakte afspraken in het belang van alle werknemers en werkgevers in de branche;
  • het geven van voorlichting over vakopleidingen en vormingsactiviteiten en het verrichten en subsidiëren van vakopleidingen en vormingsactiviteiten in het kader van employability en de op de arbeid gerichte persoonlijke ontwikkeling in de gehele branche. Voor zover opleidingen betrekking hebben op werkgevers dienen zij te zijn gericht op medezeggenschap en arbeidsverhoudingen in de branche;
  • het verrichten van activiteiten ten behoeve van de vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en het beter functioneren van de arbeidsmarkt;
  • het verzorgen van algemene publiciteit aangaande de arbeidsvoorwaarden in de branche;
  • het financieren en subsidiëren van werkgelegenheids- en reïntegratieprojecten.

De regeling is bij cao voor het Groenten en Fruit Groothandelsfonds algemeen verbindend verklaard tot
en met 31-12-2022, waardoor werkgevers in deze sector verplicht voor deze regeling een premie moeten afdragen van 0,2% van het brutoloon inclusief vakantiegeld en vaste loonbestanddelen en gemaximeerd tot het op jaarbasis herleide premiedagloon voor de Werkloosheidswet. Deze premie komt volledig ten laste van de werkgevers en wordt door middel van een voorschotfactuur en een eindafrekening in rekening gebracht.

Het bestuur van het Groenten en Fruit Groothandelsfonds tracht de doelstellingen te realiseren door het financieel ondersteunen van expliciet op de doelstellingen gerichte activiteiten. Bij de uitvoering ervan zijn onder meer medewerkers van het AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO) betrokken evenals cao-partijen. Het CKO wordt ingeschakeld bij de uitvoering van projecten op het gebied van scholing en employability. Daartoe dient CKO elk jaar in november een concept werkplan in dat door het bestuur wordt besproken en formeel wordt goedgekeurd. Tevens wordt door het bestuur een op basis van het werkplan opgestelde begroting van het CKO beoordeeld. Het administratieve beheer van het GF Groothandelsfonds wordt verzorgd door AGH.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de medewerkers van AGH.


Indien u meer wil weten over onder andere subsidies, opleidingen, scholing of andersoortige projecten verwijzen wij u naar http://www.gfgroothandelsfonds.nl/

afsluitend logo