Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen

De Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen is een door werkgevers en werknemers opgerichte Stichting, waarvan de activiteiten zijn gestart op 1 juli 2013.
Deze Stichting maakt gebruik van de opgebrachte gelden van de voormalige Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche én de gelden opgebracht vanuit het voormalig C-fonds, onderdeel van het Sociaal Fonds Drogisterijen en heeft derhalve een tijdelijk karakter.
De Stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van:

 • Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond;
 • FNV Bondgenoten;
 • CNV Dienstenbond.

Doelstellingen
De Stichting stelt zich ten doel, in overeenstemming met de bepalingen in de statuten en het reglement, het bevorderen van de inzetbaarheid van (oudere) medewerkers, werkzaam bij zelfstandige drogisterijbedrijven die hebben bijgedragen aan de Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche.
Daarnaast stelt de Stichting zich ten doel het uitkeren van een aanvulling op de WGA-uitkering krachtens de WIA in het eerste tot en met het derde jaar van de WGA-uitkering en het uitkeren van een loonaanvulling in het derde jaar voor werknemers die na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn in de zin van de WIA, het ondersteunen van het beheer van risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, alsmede het voorkomen van WIA-instroom bij de werknemers in de Drogisterijbranche.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door uitvoering te geven aan een tweetal regelingen, te weten:

 • Minder werken regeling;
 • Werk naar werk begeleidingstraject.

De aanvulling van de WGA-uitkering gebeurt door middel van het uitkeren van een aanvulling op de WGA-uitkering krachtens de WIA in het eerste tot en met het derde jaar van de WGA-uitkering. Daarnaast keert de stichting een loonaanvulling uit in het derde jaar voor werknemers die na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn in de zin van WIA.

Daarnaast voorziet de Stichting in de financiering van spoor 2 re-integratietrajecten en interventies (die niet [geheel] door de verzekeraar worden vergoed ter voorkoming van verzuim (preventief) en/of ter verkorting van de verzuimduur.

 

Minder werken regeling
Werknemers kunnen vanaf twee jaar voor de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen (AOW) in aanmerking komen voor een minder werken regeling. Werknemers kunnen 25% minder werken, tegen hun volledige brutoloon, waarbij deze Stichting 34,1% van dit brutoloon aan de werkgever financiert.
Het verschil tussen 25% en 34,1% is vastgesteld als een tegemoetkoming in de werkgeverslasten.
Een werkgever kan voor financiering van de minder werken regeling in aanmerking komen wanneer:

 • aan alle voorwaarden uit de statuten en het reglement is voldaan;
 • de werknemer aan de ingangsdatum van werkvermindering voorafgaande aantoonbaar
  onafgebroken bij een werkgever in dienstverband werkzaam is vanaf een datum voor 1
  januari 2005, behoudens een beperkte onderbreking buiten zijn schuld één en ander ter
  beoordeling van het bestuur van de Stichting;
 • de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer gedurende financiering
  voortgezet wordt als ware er sprake is van geen werkvermindering. De werkgever zal
  onverkort al zijn verplichtingen jegens de werknemer uit hoofde van deze  
  arbeidsovereenkomst moeten nakomen (ook afdracht loonbelasting, pensioen- en
  sociale premies). De werknemer zal al zijn verplichtingen jegens de werkgever uit hoofde
  van deze arbeidsovereenkomst moeten nakomen met in achtneming van de werkvermindering;
 • de werknemer twee jaar na de ingangsdatum van werkvermindering met ouderdomspensioen gaat;
 • de werknemer niet in aanmerking kan komen voor een volledige SV-uitkering; de werknemer schriftelijk heeft verklaard dat hij met uitzondering van reeds bestaande nevenwerkzaamheden mits in ongewijzigde omvang, tot de ingangsdatum van zijn ouderdomspensioen:
  a. niet opnieuw een arbeidsovereenkomst zal aangaan;
  b. geen werkzaamheden niet zijnde krachtens een arbeidsovereenkomst, al of niet tegen beloning c.q. vergoeding zal uitoefenen;
 • het verzoek tot werkvermindering drie maanden voor de gevraagde werkverminderingsdatum door de werkgever en de werknemer is afgesproken. De werkgever dient er voor te zorgen dat het aanvraagformulier betreffende dit verzoek uiterlijk twee maanden voor de gevraagde werkverminderingsdatum bij de administrateur wordt ingediend.

Aanmeldingsformulier minder werken regeling

Deelname aan de minder-werken-regeling wordt vastgelegd in een 3 partijen overeenkomst. Hieronder kunt u een voorbeeld van deze overeenkomst raadplegen.

Werk naar Werk Begeleidingstraject
In geval van gedwongen bedrijfssluiting, reorganisatie, surseance of faillissement kan de werkgever t.b.v. zijn werknemer(s) een beroep doen op de stichting ter financiering van een werk naar werk-begeleidingstraject. Dit begeleidings- en/of opleidingstraject kan bestaan uit (om)scholing, outplacement, sollicitatietraining en andere trajecten die de arbeidsmobiliteit van de werknemer bevordert. Een werknemer kan uiterlijk 6 maanden na gedwongen bedrijfssluiting, reorganisatie, surseance of faillissement ook een beroep doen op de stichting ter financiering van een werk naar werk-begeleidingstraject. De werkgever kan voor financiering van het werk naar werk begeleidingstraject in aanmerking komen, wanneer:

 • aan alle voorwaarden uit de statuten en het reglement is voldaan;
 • de werkgever de noodzaak tot financiering van het begeleidings- en/of opleidingstraject kan aantonen;
 • de werknemer aan de ingangsdatum van het begeleidingstraject voorafgaande aantoonbaar onafgebroken bij een werkgever in dienstverband werkzaam is vanaf een datum voor 1 januari 2005, behoudens een beperkte onderbreking buiten zijn schuld één en ander ter beoordeling van het bestuur van de Stichting;
 • de werknemer op het moment dat het verzoek om financiering van het begeleidings- en/of opleidingstraject wordt ingediend de leeftijd van 45 jaar of ouder heeft bereikt;
 • de werknemer niet in aanmerking komt dan wel kan komen voor financiering van het begeleidings- en/of opleidingstraject op grond van sociale zekerheidswetgeving;
 • het begeleidingsinstituut voldoet aan de door de stichting gestelde voorwaarden;
 • het begeleidings- en/of opleidingsplan voldoet aan de door de stichting gestelde voorwaarden;
 • het verzoek om financiering van een begeleidingstraject uiterlijk één maand voor de ingangsdatum van dit traject door de werkgever en de werknemer gezamenlijk bij de administrateur is ingediend.

Aanmeldingsformulier werk naar werk begeleidingstraject

Bij een werk-naar-werk begeleidingstraject worden eveneens de afspraken vastgelegd in een 3-partijenovereenkomst waarvan u een voorbeeld hieronder kunt raadplegen.

De financiering wordt rechtstreeks aan het begeleidings- of opleidingsinstituut uitbetaald, overeenkomstig het bepaalde in de drie partijen overeenkomst.
Het reglement van deze Stichting heeft een tijdelijk karakter. Toegezegde financiering geschiedt voor zover de middelen van de Stichting toereikend zijn.

   Loon aanvulling WGA-regeling
   De WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en is de opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Centraal bij de WIA staat hoeveel iemand kan blijven werken naast zijn of haar arbeidsongeschiktheid. Als een medewerker niet (volledig) binnen twee jaar herstelt, heeft de werkgever volgens de cao Drogisterijbranche onder meer de volgende financiële verplichtingen:
 • Als de werknemer na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt is, moet de werkgever in het derde ziektejaar een loonaanvulling verzorgen van 10% van het nieuwe dan geldende loon, met als maximum het oude brutoloon.
 • Als de werknemer na twee jaar ziekte recht heeft op een uitkering op grond van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan betaalt de werkgever:
  • in het derde en vierde ziektejaar een aanvulling van 10% van het verschil tussen het oude brutoloon en het resterende brutoloon, tot de grens van het maximum coördinatieloon Wfsv; 
  • in het vijfde jaar een aanvulling van 5% van het verschil tussen het oude brutoloon en het resterende brutoloon, tot de grens van het maximum coördinatieloon Wfsv.

Als de werkgever in deze situatie verkeert, raden wij aan om bij DID een aanvraag voor loonaanvulling in te dienen. DID betaalt deze loonaanvulling vervolgens aan de werkgever uit.

De werkgever kan hiervoor het aanvraagformulier loonaanvullingsregeling WIA in te vullen (hieronder is het formulier te downloaden) en naar ons te retourneren. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, keert DID de benodigde aanvulling uit. De werkgever betaalt deze aanvulling vervolgens door aan de werknemer. 

Financiering interventies
Wanneer een werknemer ziek is, kan de bedrijfsarts adviseren om een arbeidsdeskundige in te zetten om te beoordelen of een werknemer nog beperkingen heeft of terug kan keren in zijn/haar functie. Dit wordt ook wel het arbeidsdeskundig onderzoek genoemd. Kosten voor dit arbeidsdeskundig onderzoek kunt u terugvragen bij DID.
Het deskundigen oordeel is een oordeel over de re-integratie op een bepaald moment en wordt uitgevoerd door het UWV. Het deskundigen oordeel is niet bindend, maar het UWV betrekt het wel bij de beoordeling van het re-integratieverslag. Zowel de werkgever als de werknemer kan een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Normaal betaalt u hiervoor € 400,-. Stichting DID vergoedt deze kosten. U kunt het deskundigenonderzoek aanvragen via het UWV op www.uwv.nl.

Financiering Spoor 2 re-integratietrajecten
Als een medewerker door zijn ziekte niet meer kan terugkeren in eigen werk of in het eigen bedrijf, dan kan spoor 2 – het zoeken naar een werkplek bij een andere werkgever – uitkomst bieden.
De werkgever is wettelijk verplicht om een passende functie voor de werknemer te zoeken bij een andere werkgever. ‘Extern re-integreren’ heet dat, ook wel Spoor 2 genoemd.
Uw arbodienst kan u bij zo’n spoor 2 traject begeleiden.
De kosten van een Spoor 2 re-integratietraject bedragen gemiddeld zo’n € 5.000,- . Deze kosten komen meestal volledig voor rekening van de werkgever. Soms draagt de ziektekostenverzekering ook haar steentje bij.
Een zelfstandige drogisterijondernemer kan deze spoor 2 kosten terughalen bij Stichting DID.
Loopbaanplein drogisterijen
Het loopbaanplein Drogisterijen is een website waarop medewerkers aan hun eigen loopbaanontwikkeling kunnen werken. Op dit platform kunnen medewerkers een eigen profielpagina aanmaken en diverse tools gebruiken.
Weet je als medewerker nog niet zo goed wat je wilt en wat je allemaal kunt? Via allerlei testen kun je op het Loopbaanplein Drogisterijen ontdekken wat jouw sterke punten zijn, waar je energie van krijgt en wat je verder kunt ontwikkelen. Dat helpt allemaal mee om op een leuke en gezonde manier aan het werk te blijven.
Dit biedt het loopbaanplein:

 • E-portfolio: hoe presenteer ik mezelf?
 • CV-creator: tips om een goed CV op te stellen
 • Beroepenverkenner: welke beroepen passen er bij jou?
 • Persoonlijkheidstesten: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik
 • Loopbaanverkenner: breng je competenties in beeld (en welke beroepen horen daarbij?)
 • Vacaturebank: vind een job in jouw regio – binnen én buiten de drogisterijbranche

 Klik hier om direct naar Loopbaanplein Drogisterijen te gaan.

Contact en vragen
Heeft u nog vragen over de regelingen van DID? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 088-1198098 of per email via info@agh.nl.
Meer informatie over Stichting DID kunt u vinden op www.StichtingDID.nl.

 • afsluitend logo