Privacyverklaring

Privacy en het gebruik van uw gegevens.

De Stichting Administratie Groep Holland (AGH) vindt de bescherming van de gegevens van zijn klanten uitermate belangrijk. Wij behandelen de persoonlijke informatie die aan ons worden verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de belanghebbenden op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over pensioenzaken, WGA-hiaat verzekeringszaken en sectorfonds zaken en daar direct mee samenhangende onderwerpen en om deze belanghebbenden op een aangename manier gebruik te kunnen laten maken van onze website.

AGH registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor zijn dienstverlening. Wij behandelen de verstrekte informatie met de grootste zorg en verstrekken deze gegevens niet aan derden, anders dan op grond van een uitbestedingsconstructie waarbij de privacy wordt gewaarborgd, tenzij wij daartoe gemachtigd zijn of de wet ons daartoe verplicht.

De gegevens die wij registreren zijn de persoonlijke gegevens die aan ons zijn opgegeven bij een bezoek aan onze website (of de website van onze klanten waarvan wij het beheer voeren) en de gegevens die wij nodig hebben om verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het klantcontact naar behoren te kunnen laten verlopen. Het e-mailadres is daarbij een belangrijk gegeven, maar ook overige NAW- of contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor aan ons deze gegevens zijn verstrekt of waarvoor wij deze verkregen hebben. Deze gegevens worden door ons, alsmede de partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze dienstverlening, gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Inzage en correctie. Men kan altijd de gegevens die wij registreren, bij ons opvragen en inzien. Ook kan men vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Cookies. Om onze dienstverlening en het gebruiksgemak van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen, gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die wij op de computer, mobiele telefoon of tablet van de bezoeker plaatsen als deze onze website heeft bezocht.

Bewaren. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de wensen van onze klanten. Indien wij deze gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Beveiliging. De persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of andere onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op deze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.

Contact. Bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op.

Wijzigen. Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren iedereen deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt in februari 2016. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op de persoonlijke levenssfeer van onze klanten dan zullen wij deze op gepaste en tijdige wijze informeren en die gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan.

Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij AGH.