WGA-hiaatregeling

AGH voert de WGA-hiaatverzekeringen voor de sector Groothandel in Groenten en Fruit uit.

 

terug naar boven

De WGA-hiaatverzekering GF-groothandel

De inhoud van de verzekering
Sinds 29 december 2005 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. Deze wet vervangt de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO) en geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en vervolgens arbeidsongeschikt. De WIA bestaat uit twee delen:

  • de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
  • de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn komen in aanmerking voor een IVA-uitkering van het UWV (zie www.uwv.nl). Deze werknemers worden niet geconfronteerd met een inkomenshiaat. De IVA-uitkering is namelijk 70% van het laatstverdiende loon (tot 70% van het gemaximeerde dagloon voor de sociale verzekeringen).

Werknemers die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, maar minder dan 80% hebben recht op een WGA-uitkering. Een deel van deze werknemers kan wel geconfronteerd worden met een hiaat. In het geval dat de resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% door werken wordt ingevuld, ontstaat het WGA-hiaat.

De berekening van de WGA-vervolguitkering wordt dan namelijk gebaseerd op het minimumloon in plaats van op het oude salaris.CAO-partijen hebben besloten voor deze werknemers dit WGA-hiaat te repareren onder de voorwaarde dat er financiŽle prikkels overblijven die werknemers zullen stimuleren tot het verkrijgen van inkomsten uit arbeid. Het WGA-hiaat wordt tot de 67-jarige leeftijd verzekerd door middel van een bij CAO verplichte collectieve verzekering. De verplichte deelname eindigt 2 jaar voor ingang AOW.


Uitvoering
CAO-partijen hebben de collectieve verzekering afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. De administratieve uitvoering is in belangrijke mate uitbesteed aan AGH. Namens Zilveren Kruis Achmea verzorgt AGH:

  • de registratie van werkgevers en werknemers;
  • de premie-inning;
  • de beoordeling van aanvragen om een uitkering;
  • het verzorgen van de uitkering.
terug naar boven

Reacheck
Naast de activiteiten van AGH en Zilveren Kruis Achmea zullen het brancheloket Remedium Agrarische Groothandel en een re-integratiebureau activiteiten ontplooien om re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. Op verzoek van de werkgever kan na zes maanden arbeidsongeschiktheid een zogenaamde "reacheck" uitgevoerd worden. Via deze reacheck krijgen werkgever en werknemer van een onafhankelijke instantie informatie over de re-integratiemogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer.

Deze reacheck is gratis voor werkgever en werknemer. Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij AGH (werkgevers@agh.nl). U ontvangt dan z.s.m. informatie over de afspraak en de locatie van het re-integratiebureau.

 

terug naar boven

Op wie is de verzekering van toepassing?
De verplichte verzekering geldt voor alle werknemers die op grond van een arbeids-overeenkomst werkzaam zijn bij een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de CAO Groothandel GF. Uitgezonderd zijn scholieren/vakantiewerkers, stagiairs met een diensverband korter dan 3 maanden en directeur-grootaandeelhouders.

Werknemers kunnen afstand doen van deze verzekering. Hiervoor moet een afstandsverklaring worden ondertekend en via de werkgever binnen een maand na aanvang van het dienstverband worden ingediend bij AGH.

terug naar boven

Premie-inning
De premie wordt berekend over het SV-loon van alle werknemers en is vrijgesteld van loonheffing voor de fiscus. Premie-inning vindt plaats per jaar nota: op voorschotbasis en het volgende jaar definitief. U dient de nota's altijd te controleren en eventuele wijzigingen die van belang zijn voor de premie-inning zo spoedig mogelijk aan AGH te melden. Onjuiste opgave zal namelijk impact hebben op de verzekering en uitkering aan uw werknemers en kan bovendien leiden tot navordering van de premie bij de werkgever. Ook indien u in gebreke blijft bij het voldoen van de premie heeft dit gevolgen voor een eventuele uitkering aan uw werknemers. Werknemers waarvoor geen of een te lage premie is afgedragen zullen in beginsel geen of een lagere uitkering ontvangen. Zodra de werkgever de verschuldigde premie (met rente) alsnog heeft betaald zal er een volwaardige uitkering worden verstrekt.

Daarnaast dient ieder ziektegeval dat langer duurt dan 13 weken en mogelijk tot WIA of WGA kan leiden, direct aan AGH doorgegeven te worden.

terug naar boven

Vrijstelling
Indien u reeds voor 1 juni 2006 een WGA-hiaatverzekering had afgesloten voor uw werknemers kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • de afgesloten verzekering dient qua dekking minimaal gelijkwaardig te zijn aan de verplichte collectieve verzekering;
  • de mogelijkheid dient te bestaan om een zogenaamde "reacheck" te laten uitvoeren;
  • de werknemerspremie mag niet meer zijn dan 50% van de totale premie.

Een vrijstellingsverzoek, waarbij een afschrift van de verzekeringsovereenkomst is gevoegd, moet schriftelijk bij AGH worden ingediend. In geval er geen gelijkwaardigheid wordt geconstateerd, krijgt de werkgever de gelegenheid de verzekering in die zin aan te passen.

Een eventuele vrijstelling wordt slechts verleend door de duur van de looptijd van de verzekering. Daarna zal geparticipeerd moeten worden in de verplichte collectieve verzekering van de Groothandel GF.

terug naar boven

Vrijwillige aansluiting
Indien uw onderneming een relatie heeft met de Groothandel GF kunt u op vrijwillige basis deelnemen aan de collectieve verzekering. Een verzoek tot vrijwillige aansluiting kan schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van CAO-partijen p/a Frugi Venta (zie www.frugiventa.nl). CAO-partijen zullen bepalen of en onder welke voorwaarden zo'n vrijwillige aansluiting is toegestaan.

terug naar boven

WIA-exedentverzekering
Wanneer u interesse heeft in een WIA-excedentverzekering - een vrijwillige collectieve verzekering voor alle medewerkers met een salaris boven het maximale SV-loon - kunt u een verzoek indienen bij NAO of Frugi Venta. Zij zullen ervoor zorgdragen dat door Zilveren Kruis Achmea een offerte verzorgd.

terug naar boven

 

afsluitend logo